365VitaalWerken programma

Een gezond bedrijf begint met kwalitatieve communicatie rond vitaliteit. Dat regelen wij.

Ontdek het programma of plan een kennismaking

Ontdek de verschillende onderdelen

365Vitaalwerken gevestigd te Den Haag

Btw nummer:   NL 8610.76.771.B.01
KvK nummer:    77642228

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten, leveranties, te verrichten werkzaamheden en diensten van 365VitaalWerken.

1.2. 365VitaalWerken aanvaardt geen eventuele (leverings) voorwaarden van de afnemer/opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

1.3 Door gebruik te maken van de diensten van 365VitaalWerken wordt ingestemd met deze voorwaarden.

2. Definities

2.1. 365VitaalWerken verwijst naar de dienstverlener, gevestigd op Binkhorstlaan 36- M247, 2516BE te Den Haag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 7764228.

2.2. Wederpartij verwijst naar een natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten van 365VitaalWerken.

3.Aanbod en acceptatie

3.1. Alle aanbiedingen en offertes van 365VitaalWerken zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de wederpartij een offerte of aanbod van 365VitaalWerken accepteert, schriftelijk of mondeling.

3.2. Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3.3. Afspraken met medewerkers van 365Vitaalwerken zijn niet bindend, tenzij deze door 365VitaalWerken schriftelijk zijn bevestigd.

3.4. Het risico van juiste uitvoering van telefonisch of mondeling gegeven dan wel onduidelijke opdrachten berust bij de wederpartij.

3.5. De overeenkomst tussen de wederpartij en 365VitaalWerken is eerst tot stand gekomen, nadat de offerte met akkoordverklaring of de gegeven opdracht 365VitaalWerken heeft bereikt.

3.6. Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

3.7. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling (en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

4. Intellectueel eigendom

4.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en producten van 365VitaalWerken blijven eigendom van 365VitaalWerken.

4.2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365VitaalWerken enig materiaal, inclusief teksten, afbeeldingen en video’s, te kopiëren, verspreiden of anderszins te gebruiken.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. 365VitaalWerken behandelt alle verstrekte informatie vertrouwelijk en neemt passende maatregelen om de privacy en gegevensbescherming te waarborgen. De wederpartij stemt ermee in om eventuele vertrouwelijke informatie van 365VitaalWerken niet openbaar te maken aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365VitaalWerken.

5.2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365VitaalWerken en/of de oorspronkelijke auteursrechthouder enige content te kopiëren, verspreiden, wijzigen, reproduceren, publiceren, vertalen, verkopen, verhuren, sublicentiëren of anderszins te gebruiken, tenzij expliciet toegestaan volgens de wet of deze algemene voorwaarden.

5.3. Indien de wederpartij content creëert, bijvoorbeeld in de vorm van feedback, ideeën, suggesties of materialen, en deze met 365VitaalWerken deelt, verleent de wederpartij hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare licentie aan 365VitaalWerken om de content te gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, distribueren en tonen, naar eigen goeddunken en zonder verdere verplichtingen jegens de klant.

5.4. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en legaliteit van de content die zij verstrekt of creëert. De wederpartij garandeert dat het gebruik van de content geen inbreuk maakt op rechten van derden, zoals auteursrechten, handelsmerken, privacy rechten of andere intellectuele eigendomsrechten.

5.5. 365VitaalWerken behoudt zich het recht voor om content van de wederpartij te weigeren, bewerken, verwijderen of blokkeren indien deze in strijd is met de wet, inbreuk maakt op rechten van derden, schadelijk is voor 365VitaalWerken of haar reputatie, of anderszins in strijd is met redelijke normen en waarden.

5.6. Het gebruik van de content van 365VitaalWerken door de wederpartij dient te geschieden binnen de context van de geleverde diensten en met inachtneming van eventuele beperkingen of richtlijnen zoals vermeld door 365VitaalWerken.

6. Tarieven en Betaling

6.1. De door 365Vitaalwerken opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten.

6.2. 365Vitaalwerken is gerechtigd de tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.

6.3. 365Vitaalwerken is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen en is in dat geval verplicht de wederpartij zo mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte te stellen. De wederpartij kan bij de prijsverhoging in de zin van dit artikel 6.2. de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.

6.4. 365Vitaalwerken kan de overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van de wederpartij is ingediend of indien  hij zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk stopzet of ontbindt.

6.5. Het is de wederpartij niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 365Vitaalwerken, rechten en/of plichten die hij aan de overeenkomst ontleent over te dragen aan een derde. 365Vitaalwerken kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij en de afzonderlijke rechten en of verplichtingen die 365VitaalWerken aan die rechtsverhouding ontleent aan een derde overdragen, indien zich dit voordoet kan de wederpartij de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen.

6.6. Bij acceptatie van een offerte van 365VitaalWerken dient de wederpartij een aanbetaling van 50% van het totale bedrag te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Het resterende bedrag dient te worden voldaan uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de start van de samenwerking, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.7. Indien de wederpartij de aanbetaling niet binnen de gestelde termijn voldoet, behoudt 365VitaalWerken zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren en eventuele annuleringskosten in rekening te brengen.

7. Workshops en activiteiten

7.1. 365VitaalWerken kan workshops en activiteiten op het gebied van vitaliteit organiseren, zo nodig in samenwerking met derden. Indien derden specifieke werkzaamheden verrichten voor deze workshops en activiteiten dan zijn tevens de algemene voorwaarden van deze derden van toepassing op de uitvoering hiervan.

7.2. In geval van annulering of wijziging van een workshop of activiteit georganiseerd door 365VitaalWerken of een derde partij, dient de wederpartij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan 365VitaalWerken. Tot 14 dagen van te voren mag de opdracht kosteloos verplaatst worden binnen een periode van 6 maanden na de datum van de oorspronkelijke opdracht, tenzij anders overeengekomen. Binnen 14 dagen voorafgaand aan de opdracht geldt een verplaatsing fee van 20% van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

7.3. 365VitaalWerken kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. 365VitaalWerken zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. De relatie aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

7.4. 365VitaalWerken behoudt zich het recht voor om een workshop of activiteit te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelnemers, overmacht of andere onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal 365VitaalWerken zich inspannen om een passende oplossing te bieden, zoals het verzetten van de workshop of activiteit naar een andere datum.

7.5. Indien workshops of activiteiten worden georganiseerd door derden, is 365VitaalWerken niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, inhoud, veiligheid of naleving van wet- en regelgeving met betrekking tot deze workshops of activiteiten.

8. Beeldschermen

Indien 365VitaalWerken beeldschermen ter beschikking stelt aan de wederpartij voor de uitvoering van haar diensten dan wel  voor gebruik tijdens workshops, trainingen of andere diensten, gelden de volgende voorwaarden:

8.1. Alle geleverde beeldscherm(en) zijn uitsluitend verleend in bruikleen en blijven teallen tijde eigendam van 365VitaalWerken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2. De wederpartij gaat ermee akkoord de beeldschermen zorgvuldig te behandelen en alleen te gebruiken voor het beoogde doel tijdens de afgesproken periode.

8.3. De wederpartij is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de beeldschermen die is ontstaan door nalatigheid, opzet of onjuist gebruik.

8.4. De wederpartij dient de beeldschermen in dezelfde staat te retourneren als waarin ze zijn ontvangen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.5. Indien de beeldschermen niet op de afgesproken datum en tijdstip worden geretourneerd, behoudt 365VitaalWerken zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor elke extra dag dat de beeldschermen niet zijn geretourneerd.

8.6. Indien de beeldschermen verloren, gestolen of zwaar beschadigd zijn tijdens de bruikleenperiode, is de wederpartij verantwoordelijk voor de vervanging of reparatie op eigen kosten.

8.7. Het is de wederpartij niet toegestaan om de beeldschermen onder te verhuren, uit te lenen of aan derden ter beschikking te stellen.

8.8. 365VitaalWerken behoudt zich het recht voor om de bruikleen van beeldschermen te weigeren aan de wederpartij zonder opgaaf van redenen.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van 365VitaalWerken voor schade –waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van informatie in de meest ruime zin des woords zoals door 365VitaalWerken uitgegeven- die de wederpartij lijdt doordat 365VitaalWerken (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) tekortschiet in de nakoming van deze overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze overeenkomst  een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.

9.2 Artikel 9.1 geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van 365VitaalWerken of van enig persoon wie zij krachtens de wet aansprakelijk is. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot de aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma’s en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de wederpartij de laatste maand heeft betaald.

9.3 Onder de in artikel 9.1. genoemde informatie wordt in elk geval –maar bepaald niet uitsluitend- verstaan de inhoud van content voor zover die door (een) ander(en) dan 365VitaalWerken zijn samengesteld.

9.4 Een eventuele aansprakelijkheid van 365VitaalWerken en van de personen voor wie 365VitaalWerken verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

10. Klachten

10.1 Klachten over geleverde diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan 365VitaalWerken Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Verjaring en verval

11.1 Alle rechtsvorderingen jegens 365VitaalWerken, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld natuurrampen, stakingen, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden, is 365VitaalWerken niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen. In dergelijke gevallen zal 365VitaalWerken de klant zo spoedig mogelijk informeren.

13. Geschillen en Toepasselijk Recht

13.1. Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met 365VitaalWerken worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Indien dit een andere dan wettelijke bevoegde rechter is, geeft 365VitaalWerken de wederpartij een termijn van een maand nadat 365VitaalWerken zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijke bevoegde rechter te kiezen.

13.2. Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

13.3. De wederpartij vrijwaart 365VitaalWerken tegen alle aanspraken van derden in verband met deze overeenkomst. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die 365VitaalWerken in dit verband met zulk een aanspraak lijdt of maakt.

14. Wijziging van de voorwaarden

14.1 365VitaalWerken behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden na bekendmaking aan de klant.

 

Open Form Modal